Eetikakoodeks

Vikingmast´i  tegevuses on vääramatuks prioriteediks ausus, eetilisus ja vastutustunne. Oleme tarnija ja koostööpartner, kellele saab igas olukorras loota.
Pakkumaks oma klientidele parimat võimalikku kvaliteeti, on meie jaoks oluline pidev tootearendus ja teenuste täiustamine. 

Vikingmast´i eetilise baasi moodustavad tema töötajad.

Ettevõtte juhtkond ja töötajad eelistavad alati isiklikele huvidele ettevõtte, selle klientide ja koostööpartnerite huve. 

Ettevõtte töötajad on kohustatud jälgima, et nende või nendega seotud ettevõtete tegevus ei kahjustaks mingil moel Vikingmast´i mainet.

Ettevõtte juhtkond ja töötajad tagavad neile teatavaks saanud, ärisaladusena määratletava teabe asjakohase kaitse, välistades sellise teabe teatavakssaamise kolmandatele isikutele. Ärisaladusena on määratletav järgmine informatsioon (loetelu ei ole lõplik): klientide äristrateegia ja turundusplaanid, ettevõtte müügi- ja turundusplaanid, ettevõtte tootmistehnoloogia, - meetodid  ja -protsessid, valmistatava toote tehniline koostis, kliendibaasid vms.

Ettevõtte juhtkond ja töötajad on kohustatud järgima oma tegevuses nii kehtivat seadusandlust, kui üldtunnustatud eetilisi tõekspidamisi.

Ettevõtte töötajad ei tolereeri ebaeetilist, ebaausat ning seadusevastast käitumist ning on kohustatud juhtkonda teavitama igast tegevusest, mis on vastuolus nimetatud põhimõtetega.

Ettevõtte juhtkond ja töötajad hoiduvad igast tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada ettevõtte mainet.

 

………….………….…………………

Åke Franzen
Vikingmast AB