Kodeks etyczny

Vikingmast prowadzi działalność uczciwie i etycznie w każdym miejscu funkcjonowania. Będziemy ciągle ulepszać jakość naszych usług, produktów i całej działalności, aby kojarzyć się w społeczności z uczciwością, szacunkiem, odpowiedzialnością, zaufaniem i sprawiedliwym biznesem. Żadne niezgodne z prawem zachowanie zarządzających, pracowników oraz osób powiązanych nie leży w interesie firmy. 

Vikingmast nie zrezygnuje z wyznawanych wartości dla krótkoterminowych korzyści. Etyczne zachowanie firmy jest to etyczna postawa kobiet i mężczyzn pracujących w Vikingmast.  W związku z tym, od każdego pracownika wymaga się wysokich standardów zachowania. 

Zarządzający i pracownicy nigdy nie mogą dopuścić, aby ich osobiste interesy były w konflikcie z interesem firmy i klientów. W szczególności, nie mogą używać zasobów firmy, kontaktów, etc. dla swoich prywatnych interesów ze szkodą dla firmy i jej klientów.

Łapówki i podobne zachęty wpływające na relacje biznesowe nie są akceptowalne. Zarządzający i pracownicy nie mogą przyjmować prezentów i innych korzyści, które mogą wpłynąć na relacje biznesowe Vikingmast z osobami trzecimi. 

Zarządzający i pracownicy firmy Vikingmast mają dostęp do wrażliwych danych firmy i muszą podjąć odpowiednie kroki, aby takie informacje były bezpieczne, a ich ujawnienie nie działało na niekorzyść firmy.  Dane te obejmują: plany strategiczne firmy, wyniki finansowe, strategie marketingowe,  bazy danych klientów, dane pracowników, plany przejęć i inwestycji, koszty produkcji, technologie. 

Zarządzający i pracownicy powstrzymają się od pozyskiwania informacji o konkurencji w sposób niezgodny z prawem, a także nie będą rozpowszechniać nieprawdziwych informacji na temat produktów i usług konkurencji. 

Zarządzający i pracownicy będą przestrzegać zasad równych szans zatrudnienia oraz odnosić się z szacunkiem i odpowiedzialnością do innych. 

Zarządzający i pracownicy będą dbać o zachowanie równowagi w życiu, aby ich osobista sfera nie wpływała negatywnie na jakość produktów i usług. 

Zarządzający i pracownicy będą zawiadamiać przełożonych  o nieetycznych, nieuczciwych i niezgodnych z prawem zachowaniach, a także o naruszeniu procedur obowiązujących w firmie. 

Naruszenie kodeksu etycznego będzie skutkować konsekwencjami, łącznie z wydaleniem z pracy. 

………….………….…………………

Åke Franzen

Managing Director

Vikingmast AB